Zwolnienia z opłat za śmieci

W dniu 22 marca 2016 r. Rada Gminy Pawonków podjęła uchwałę XI/66/2016 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Zwolnienie przysługiwać będzie właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, których członkowie posiadają Kartę Dużej Rodziny, a odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Wysokość zwolnienia wynosić będzie 100% na 3 i kolejne dziecko.
Właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli skorzystać z przedmiotowego zwolnienia zobligowani będą do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację będzie można składać od dnia 01.06.2016r. Deklaracje można porać tutaj: http://www.pawonkow.pl/kategorie/gospodarka_odpadami