Aktualności

Dożynki gminne 2016

Pismo przekazane do UG w dniu 17 czerwca br.

Sz. P. Henryk Swoboda
Wójt Gminy Pawonków,

w nawiązaniu do wcześniejszych rozmów proszę o informację odnośnie doprowadzenia wody oraz prądu na boisko w Łagiewnikach Wielkich.

Zgodnie z rozmowami, pomimo tego że w tym roku przypada kolej na Koszwice, Łagiewniki Wielkie podejmą się organizacji dożynek gminnych pod warunkiem, że na boisko zostanie doprowadzone przyłącze elektryczne (p. Matyja poinformował, że jest już podpisana umowa z Tauronem) oraz przyłącze wody. Prosimy o potwierdzenie, że przyłącze wody zostanie wykonane.

Jeżeli jest to możliwe to prosimy również o zakup szatni kontenerowych, które będą mogły służyć za zaplecze podczas dożynek, piłkarzom za szatnie podczas treningów i zawodów piłkarskich, a kibice będą mogli korzystać z zainstalowanych tam ubikacji.

W nawiązaniu do wcześniejszych rozmów prosimy również o informację odnośnie dofinansowania budowy parkingu przy przedszkolu i kościele. Szacunkowy koszt budowy to ok. 20 000 złotych. Parking ten jest wykorzystywany przez mieszkańców Gminy Pawonków, zarówno na rzecz kościoła, jak i publicznego przedszkola. Kostka brukowa, która została zabezpieczona na rzecz parkingu jest obecnie czyszczona przez mieszkańców.

Prosimy o możliwie szybką odpowiedź, w środę odbędzie się zebranie na którym chciałbym przekazać informacje mieszkańcom, żeby móc podjąć odpowiednie działania.
Z góry dziękuję.

Pozdrawiam
Krzysztof Kleta
Sołtys

Zebranie Stowarzyszenia RSŁW

W dniu 22 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Łagiewniki Wielkie.

Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe, oraz udzieliło absolutorium Zarządowi za rok 2015.

Ze względu na niska frekwencję Wybory Organów Stowarzyszenia odbędą się po wakacjach letnich.

Dziękujemy uczestnikom spotkania za przybycie. Zarząd SRSŁW.

Do pobrania: bilans, rachunek wyników i informacja dodatkowa. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Informujemy, że Gmina Pawonków przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Ankiety można pobrać tutaj: http://www.pawonkow.pl/aktualnosci/830

PLAN GOSPODARKI  NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego czyli:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • redukcji zużycia energii finalnej,
  • poprawy jakości powietrza
  • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
  • Czytaj więcej: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Zwolnienia z opłat za śmieci

W dniu 22 marca 2016 r. Rada Gminy Pawonków podjęła uchwałę XI/66/2016 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Zwolnienie przysługiwać będzie właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, których członkowie posiadają Kartę Dużej Rodziny, a odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Wysokość zwolnienia wynosić będzie 100% na 3 i kolejne dziecko.
Właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli skorzystać z przedmiotowego zwolnienia zobligowani będą do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację będzie można składać od dnia 01.06.2016r. Deklaracje można porać tutaj: http://www.pawonkow.pl/kategorie/gospodarka_odpadami

Zebranie wiejskie - wybory sołtysa

Wójt Gminy Pawonków zaprasza mieszkańców Łagiewnik Wielkich na zebranie wiejskie na którym odbędą się wybory sołtysa. Zebranie odbędzie się w piątek 13 maja o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej przy OSP.

Podkategorie