Skarga na bezczynność Wójta

Na ostatniej sesji Radni odrzucili skargę na bezczynność Wójta dotyczacą utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Pawonków. Poniżej dokumenty związane ze sprawą:

Prośba o podjęcie działań - 15.06.2009

Odpowiedź w sprawie kubłów na posesjach

Ponowna prośba o podjęcie działań - 09.11.2009

W wyniku braku odpowiedzi na powyższe pisma wystosowano skargę na bezczynność Wójta:

Skarga na bezczynność Wójta - 10.01.2010

Odpowiedź Rady Gminy dotycząca skargi - 28.01.2010

Treść uzasadnienia odrzucenia skargi prawie w całości mija się z tematem, którego ona dotyczy.

Odnośnie ustawienia koszy z pieniędzy sołeckich załączamy pismo z dnia 1.10.2009 z prośbą o ustawienia pojemnika na śmieci przy remizie OSP opłacanego z funduszu sołeckiego. Niestety na pismo nie otrzymalismy odpowiedzi, kubła również nie ustawiono, Umowę może podpisać tylko i wyłącznie Urząd Gminy, który jest właścicielem obiektu oraz dysponuje pieniędzmi z funduszy sołeckich - pismo.

Rozpatrzeniem skargi zajmowała się Komisja Czystości i Porządku, której przewodniczy Pan K. Szwed.

Skarga została odrzucona jednogłośnie, czyli również przez tych radnych, którzy wcześniej zdecydowanie byli za wprowadzeniem kar za brak pojemnika na odpady na posesji. Poniżej odpis z protokołu z sesji w dniu 29 kwietnia 2009r. podczas której Radni uchwalali nowy Regulamin Utrzymania Porządku i Czystości na terenie Gminy Pawonków:

(...) Ad pkt 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie utrzymania porządku i czystości obowiązującego na terenie Gminy Pawonków.
Kierownik ds. inwestycji
poinformował, że zmiany do regulaminu zostały omówione na posiedzeniu komisji w dniu 24 kwietnia 2009r. Zgodnie z procedurą wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Lublińcu o opinię. Kierownik odczytał powyższą opinię (NEGATYWN¡, przyp. red.). Kierownik dodał, że Rada może zgodzić się z opinią Sanepidu bądź nie. Opinia ta jest opinią niewiążącą. Pan L. Matyja poinformował, że jest firma, która  zajmuje  się zbieraniem  odpadów elektronicznych raz w miesiącu. W związku z czym jest  możliwość segregacji (...)
(...)Radny M. Mańka zaznaczył, że na posiedzeniu komisji  Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  wnioskowała o szczegółowe, jasne i czytelne zapisanie sankcji karnych w stosunku do osób nie przestrzegających przepisów. Radny wnioskuje również o stworzenie taryfikatora kar.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w rozdziale X w przypisach końcowych jest § dotyczący sankcji karnych.
Radny M. Mańka  poinformował, że zapoznał się z  ustawą. Radny  stwierdził, że przepisy wykonawcze zapisane w ustawie są  nieczytelne dla mieszkańców.
Radny K. Szwed zaznaczył, że w regulaminie brak jest wyszczególnienia kar za  nie przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie. Radny również wnioskuje o opracowanie taryfikatora kar.
Wójt Gminy wyjaśnił , że w rozdziale X – Postanowienia końcowe jest zastosowany odpowiedni zapis.  Stanowisko Radcy Prawnego w tej sprawie  jest jednoznaczne -  nie mamy prawa do  powielania przepisów prawa. Jeżeli wyjaśnienie  zostanie zapisane w załączniku do projektu uchwały  to dokument ten zostanie odrzucony przez Organ Nadzoru. Wójt dodał że, wyjaśnienia do niniejszej uchwały jak i opracowany taryfikator można zamieścić w gazetce – Biuletynie Informacyjnym lub innej publikacji  bądź  w formie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń.     
Radny M. Mańka oznajmił, że  jest za  przyjęciem projektu uchwały ale z zapisem wyjaśniającym  i  opracowanym taryfikatorem.
Kierownik ds. inwestycji poinformował, że sankcje karne są zapisane w regulaminie. Natomiast można powołać Komisję i  opracować rozszerzenie do w/w regulaminu.
Sołtys K. Kleta pyta na podstawie czego będzie wystawiany mandat.
Przewodniczący Rady poinformował, że na podstawie uchwały.
Radny M. Błyszcz oraz  Radna A. Spalik wnioskują o przegłosowanie niniejszego projektu uchwały oraz o zobowiązanie Komisji Ładu i Porządku Publicznego i Radcy Prawnego do opracowania taryfikatora na przyszłą sesję.
Do projektu uchwały radni nie wnieśli więcej pytań.
Projekt uchwały został poddany głosowaniu. Podczas głosowania obecnych było 11 radnych.
W głosowaniu jawnym głosowało:
za:                             5
przeciw:                     2
wstrzymało się:          4
Projekt uchwały został przyjęty przy 5 głosach za, 2 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących się. Projekt uchwały 153/XXVII/2009 stanowi załącznik do protokołu.

Źródło: ww.bip.pawonkow.pl    Protokół